Allmän information:

  • I helgen som var kom den första annonsen från kommunen ut i lokaltidningen. Annonsen ska nu komma fyra gånger om året.

Förvaltningsinformation och nämndbeslut:

Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden sammanträdde 15 november och beslutade att:

  • Ge teknisk direktör i uppdrag att underteckna överenskommelsen mellan Lunds kommun och Trafikverket avseende övertagandet av väghållaransvar för genomfartsvägar i Genarp. Tekniska förvaltningen ska förhandla med Trafikverket med målet att ta över ansvaret för genomfartsvägarna då kommunen vill få större möjlighet att påverka trafikmiljön för oskyddade trafikanter genom byn. Tekniska förvaltningen och Trafikverket har diskuterat frågan under det senaste året men nu inleds alltså förhandlingar. Om kommunen tar över ansvaret beräknas det ge initialt högre årliga driftskostnader för tekniska förvaltningen om 350 000 kronor.  Läs protokollet här:
    https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden/tekniska-namnden-2023-11-15

Kommunkontoret

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 november beslutades att:

Kommunstyrelsen sammanträdde även den 29 november och beslutade då bland annat vilka 45 förslag till medborgarbudgeten som går vidare till omröstning i januari. Under maj och juni kom totalt 153 förslag in. Ett antal av förslagen har efter dialog med frågeställarna slagits samman och ytterligare ett antal har strukits då de ligger utanför kriterierna.

Nio förslag gick vidare i Genarp. Förslagen inkluderar (bland andra):

Protokollet och kallelse med underlag för mötet hittar ni här:
https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-34284#agendaTabContent

Kommunfullmäktige hade ett stort sammanträde 22–23 november där det beslutades om mål och ramar för kommunens verksamheter under nästa år, samt en plan för 2025–2026. De beslutade även om ett antal särskilda uppdrag som ska läggas till listan av tidigare beslutade uppdrag. De nya uppdragen ska genomföras med start nästa år och inkluderar:

  • Avgift för julgransförsäljning: Ett förslag ska tas fram om att införa en differentierad avgift för kommersiella aktörer respektive ideella aktörer. Förslaget ska vara klart senast i juni 2024.

Kallelsen med underlag, samt även protokollet när det publiceras, hittar ni här:

https://moten.lund.se/committees/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige-22-23-november-2023#agendaTabContent

Stadsbyggnadskontoret