Detaljplan Borgen 24 Genarp:

Lunds kommun har skickat följande information till byalaget gällande LKF:s planer på att bygga intill den fd järnhandeln. 

Byggnadsnämnden har skickat ut samrådshandlingar över förslag till detaljplan för fastigheten Borgen 24 i Genarp. Det nu aktuella detaljplaneområdet är centralt beläget i Genarps tätort. Detaljplanens syfte är att pröva förtätning med cirka 40 bostäder och centrumändamål samt bevarande och utveckling av den gamla järnhandeln utmed Bygatan. Berörda förvaltningar och nämnder har givits möjlighet att yttra sig angående detaljplanen som nu ligger ute på samråd. För läsbarheten skull har kommunen samlat korta sammanfattningar av de yttranden som kommit in om planförslaget nedan:

MF:

Miljöförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget, men framhåller synpunkter kring dagvattenhantering, risker vid skyfall och sanering av markföroreningar. Miljönämnden antar förvaltningen yttrande som sitt eget och har även ett tillägg. Nämndens tillägg berör hantering av avloppsvatten, solceller, gröna väggar och insektshotell, samt en utformning av utomhusmiljön som möjliggör manuell ogräsbekämpning, så att kemikalier inte behöver användas. Protokollet och underlagen (kallelsen) hittar ni här:
https://moten.lund.se/committees/miljonamnden/miljonamndens-sammantrade-den-9-november

ASF:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till detaljplanens förslag som skulle kunna möjliggöra fler bostäder i kommunen. De framhåller att bostadsbrist och hemlöshet i hög grad påverkar förvaltningens verksamhet och målgrupper. De menar också att då kommunen äger marken, skulle det vid framtida markförsäljning innebära att minst 10 % av nyproduktion av hyresbostäder ska avsättas till sociala ändamål som kan gynna nämndens målgrupper. När protokollet från nämndmötet publiceras hittar ni det här:
https://moten.lund.se/committees/arbetsmarknads-och-socialnamnden/arbetsmarknads-och-socialnamnden-2023-11-15#protocolTabContent

BSF:

Barn- och skolförvaltningen menar att utbyggnaden av bostäder väntas medföra en befolkningsökning i åldrarna ett till 15 år som beräknas rymmas i befintliga och planerade skolor i området. De framhåller även vikten att säkra trafikmiljön längs Bygatan och centrum. Barn- och skolnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande. Protokollet hittar ni här:
https://moten.lund.se/committees/barn-och-skolnamnden/barn-och-skolnamnden-14753#protocolTabContent

KoF:

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiva till nybyggnationen av bostäder och möjligheten till att skapa nya mötesplatser, som de menar medför liv och rörelse och bidrar till trygghet för barn och unga. Förvaltningen anser också att nya mötesplatser och samlingslokaler, samt ett gemensamt nyttjande av dessa, kan bidra till samverkan mellan verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande. Protokollet hittar ni nedan. Observera att det finns två protokoll och att man kan scrolla ner för att se alla.
https://moten.lund.se/committees/kultur-och-fritidsnamnden/kultur-och-fritidsnamnden-2023-11-16

TF:

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka bifall till detaljplanen förutsatt att förvaltningens synpunkter beaktas. Förvaltningens synpunkter gäller bland annat att förgårdsmark tillskapas samt att utredningar för parkeringslösning och hantering av dagvatten och skyfall tas fram. Vidare föreslås en in- och utfart till fastigheten. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande. Protokollet hittar ni här:
https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden/tekniska-namnden-2023-11-15

VoO:

Vård- och omsorgsförvaltningen och -nämnden är positiva till den nya detaljplanen. De framhåller att man bör ta personer med rörelse- och orienteringsnedsättningar i beaktande vid utformningen av inne- och utemiljön, samt anslutningar till allmänna kommunikationer.  De önskar också att man utformar lägenheterna på ett sätt som underlättar för äldre personer med försämrad rörelseförmåga att bo kvar. Protokollet hittar ni här:
https://moten.lund.se/committees/vard-och-omsorgsnamnden/vard-och-omsorgsnamnden-2023-11-15

KS

Kommunkontoret ser positivt på planförslaget och har inget att erinra mot det. De bedömer att ett tillskott av lägenheter centralt i Genarp, kombinerat med utökade möjligheter för näringsliv och ett mer levande centrum, utgör allmänna intressen för en positiv utveckling. De betonar även att bevarandet och utvecklandet av de kulturhistoriska värden som finns i den lokala geografin har ett stort värde för Genarps fortsatta utveckling. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat yttrande, och när protokollet är publicerat går det att läsa här:
https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-34284#protocolTabContent

Genarps byalag är positiva till den tänkta byggnationen och har skickat in ett yttrande.  

Genarps byalag – Yttr samråd